توگو باید آزاد باشد


Diese Seite in:

 

پناهندگان توگویی که در Reutlingen زندگی میکنند، خواهان پایان دیکتاتوری خانوادگی میباشند

توگو، Togo 1884-1916 مستعمره آلمان در غرب آفریقا ، که به صفت یک حکومت شناخته نشده، و از این کشور مردم به اروپا فرار میکنند، کشور است که توسط یک خانواده استبدادی به مدت 50 سال تحت فشار قرار دارد. در 9 دسامبر 2017 مردمان توگو در Reutlinger Listplatz علیه دیکتاتوری خانوادگی Gnassingbe اعتراض میکنند.
مردم نمی خواهند با استبداد دیگر کنار بیایند. این اعتراض از طرف رهبری یک ائتلاف از احزاب مخالف ترتیب شده است، تظاهرات به منظور محکوم کردن بی عدالتی اجتماعی در کشور کوچک سازماندهی شده است. که در حال حاضر همیشه زیادتر پناهندگان از توگو به اروپا می آیند. این اعتراضات بعد از دستگیری های اخیر منتقدین رژیم حکومت با ارتباط مجروح و کشته شدن بسیاری جوانان در ماه اگست 2017 صورت گرفت. دیکتاتور مردم را وادار می کند که میهن خود را ترک کنند و در شرایط خطرناک راه فرار را پیش گیرند.

3.12.2017: تظاهرات مردم توگو و دوستان شان در Reutlingen, عکس: Bangemann

Weiterlesen …توگو باید آزاد باشد