تجهیرات اول، تجهیزات دوم، تجهیزات سوم؟


Diese Seite in:

در اداره کار میتوان صرف یک بار برای خدمات خانه درخواست نمود.

>> ویدیو (عربی با زیرنویس آلمانی و فارسی) >>

تجهیزات اول چیست و چند بار میتوان آن را ادعا نمود؟ کسیکه از مسکن مشترک به خانه جدید شخصی خود نقل مکان نمود، این امکان را دارد که تجهیزات اول را به جاب سنتر درخواست کند. این صرف یک بار برای هر نفر درخواست شده میتواند. یک بار برای خود شخص، اما همچنان برای دیگر اعضای خانواده و برای کسانیکه بعد از ایجاد خانواده مشترک به داخل این خانه میایند.

تجهیزات اول صرف برای خانه اولی است و بعد از نقل مکان بار دوم امکان ندارد. این تدارک تجهیرات کمک میکند تا وسایل ضروری را تهیه نمود.

Weiterlesen …تجهیرات اول، تجهیزات دوم، تجهیزات سوم؟