سوال ها در مورد بیمه مسئولیت


Diese Seite in:

در مورد بیمه مسئولیت سوال های زیادی وجود دارد
یک بیمه مسئولیت با 50 الی 100 یورو(نظر به خدمات و شرکت ارائه کننده) بسیار مناسب و سودمند است. وقتی شخص خودش و یا از خانواده غیر عمدی بر اشیایی شخص دیگری خسارات را سبب شد(،،بیمه مسئولیت خصوصی,, را ببینید).
یک تعداد سوال ها را خانم Roller از مرکز حمایت مصرکنندگان بادن ورتنبرگ جواب داده است.

Weiterlesen …سوال ها در مورد بیمه مسئولیت