اشاره به بیمه مسئولیت


Diese Seite in:

اگر در قرارداد کرایه خانه ذکر شده است، که به بیمه مسئولیت ضرورت است، اداره کار بیمه مسئولیت را میپردازد. این یک اشاره از اداره آموزش کار رویتلینگن(اتحادیه ثبت شده)Arbeiterbildung e.V. Reutlingen است. مشورت مجانی در مورد تامینات اساسی (www.arbi-rt.de). همچنان مطلب  سوالات در مورد بیمه مسئولیت را ببینید

موانع های حقوقی کرایه


Diese Seite in:

معیاد فسخ چی معنا میدهد؟

در آلمان بسیار چیز ها با همدیگر قانونآ ترتیب شده اند. همین طور در  بیرون شدن از یک خانه برخورد میشود. کسیکه از خانه میبراید، باید در وقت مناسب فسخ قرارداد نماید. طور مثال کسی میخواهد در آخر ماه جولای از خانه نقل مکان کند، باید به تاریخ 1. ماه می فسخ قرارداد کرایه را به کرایه دهنده ارائه کند. این معیاد سه ماهه فسخ قرارداد قانونآ تنظیم شده است. این معیا کرایه دهنده را از خساره محافظت میکند و به کرایه دهنده مصئونیت میدهد، که بعد از این معیاد  مجبور نیست هیچ هزینه کرایه به کرایه دهنده قبلی بپردازد.

اما دقت: کسیکه در سه ماه یک خانه جدید پیدا میکند و میخواهد بکوچد، باید بر علاوه مراقب باشد، که کرایه خانه قبلی را خلاص نماید.

Weiterlesen …موانع های حقوقی کرایه