متخصص اما هنوز هم بیکار


Diese Seite in:

از 2 سال بدینسو در آلمان به دنبال کار حشمت الله صدیق، 38 ساله، انجنیرماهر، سرنوشت ناعادلانه وطنش او آواره ساخت. رشد و تحصیل کرده در افغانستان و آینده اش را نیز در آنجا میدید. اما شرایط دیگرگون شد. طالبان آمدند و همه امید هایش را ربودند. به عوض اینکه، چیزی که اودرنظر داشت تا …

Weiterlesen …متخصص اما هنوز هم بیکار

من واجد کدام شغل استم؟


Diese Seite in:

اکثر جوانان نمیدانند، که به کدام شغل چنگ بزنند. آنها هیچ نظریه ای ندارند، که کدام شغل به علاقمندی و آرزوی آنها مطابقت میکند. آنها مشکلات دارند به خاطر معلومات کافی در مورد بازار کار آلمان ندارند و آنها نمی فهمند که کدام کار را دقیقا با کدام شغل باید انجام داد. پس آدم چی باید کرد، تا یک شغل را دریابد که برایش مناسب باشد.

Weiterlesen …من واجد کدام شغل استم؟