اشاره به بیمه مسئولیت


Diese Seite in:

اگر در قرارداد کرایه خانه ذکر شده است، که به بیمه مسئولیت ضرورت است، اداره کار بیمه مسئولیت را میپردازد. این یک اشاره از اداره آموزش کار رویتلینگن(اتحادیه ثبت شده)Arbeiterbildung e.V. Reutlingen است. مشورت مجانی در مورد تامینات اساسی (www.arbi-rt.de). همچنان مطلب  سوالات در مورد بیمه مسئولیت را ببینید

سوال ها در مورد بیمه مسئولیت


Diese Seite in:

در مورد بیمه مسئولیت سوال های زیادی وجود دارد
یک بیمه مسئولیت با 50 الی 100 یورو(نظر به خدمات و شرکت ارائه کننده) بسیار مناسب و سودمند است. وقتی شخص خودش و یا از خانواده غیر عمدی بر اشیایی شخص دیگری خسارات را سبب شد(،،بیمه مسئولیت خصوصی,, را ببینید).
یک تعداد سوال ها را خانم Roller از مرکز حمایت مصرکنندگان بادن ورتنبرگ جواب داده است.

Weiterlesen …سوال ها در مورد بیمه مسئولیت

1000 یورو خساره از تامینات اساسی پرداختن؟


Diese Seite in:

چی طور دست به کار باید شد، فامیل آ میپرسد.

طفل شان، محمد ده ساله(نام تغییر خورده) با بایسکل خود پیش روی محل سکونت در روی ساحه توقف وسایط سواری میکرد. همینکه او میخواست خود را از موتری که روبروی وی قرار داشت منحرف سازد، در یک چشم به هم زدن توجه نکرد و این حادثه اتفاق افتاد. او با یک موتر متوقف شده برخورد میکند و درنتیجه سبب یک فرورفتگی و خراش عمیق و طویل میشود.
مالک موتر برای خود در مورد مصارف ترمیم موتر معلومات حاصل میکند: 1000 یورو
والدین محمد حیرت زده شده بودند.

Weiterlesen …1000 یورو خساره از تامینات اساسی پرداختن؟

بیمه یی خصوصی مسئولیت


Diese Seite in:

بیمه مسئولیت برای خسارات قیمتتر هم وارد اقدام میشود
بیمه مسئولیت به این معناست، که شخص برای چیزی که آن را خراب نموده است پل بپردازد. وقتی شخص یک بیمه مسئولیت دارد، این اینطور نیست، که بیمه مسئولیت خسارات را بپردازد. صرف وقتی، که شخص چیزی را سهوآ خراب نموده است ــ وقتی این قصدآ اتفاق نه افتاده باشد.

Weiterlesen …بیمه یی خصوصی مسئولیت