از دست دادن وقت ملاقات داکتر- آیا من باید بپردازم؟


Diese Seite in:

در بعضی ورق های اوقات ملاقات داکتر معلومات ارائه می شود که شخص از برای از دست دادن وقت ملاقات داکتر باید پول بپردازد. آیا این درست است؟ حالت حقوقی این موضوع واضح نیست. نظر به معلومات مرکز حفاظت از مصرف کنندگان محاکم در بعضی حالات به نفع داکتر و در دیگر حالات به نفع مریض تصمیم میگیرند.

Weiterlesen …از دست دادن وقت ملاقات داکتر- آیا من باید بپردازم؟

Print Friendly, PDF & Email