من واجد کدام شغل استم؟


Diese Seite in:

اکثر جوانان نمیدانند، که به کدام شغل چنگ بزنند. آنها هیچ نظریه ای ندارند، که کدام شغل به علاقمندی و آرزوی آنها مطابقت میکند. آنها مشکلات دارند به خاطر معلومات کافی در مورد بازار کار آلمان ندارند و آنها نمی فهمند که کدام کار را دقیقا با کدام شغل باید انجام داد. پس آدم چی باید کرد، تا یک شغل را دریابد که برایش مناسب باشد.

Weiterlesen …من واجد کدام شغل استم؟

Print Friendly, PDF & Email