فهرست مطالب RT-Journal international 2017

طبع 03 سال 2017(PDF-Download ca. 1,5 MB)

  • گامبیا راه حل نیست
  • کسی که میخواهید بمانید، باید زیاد در دروس کوشش کند
  • گزارش در باره زندگی من در آلمان
  • TestDaF چیست؟
  • یک کتابخانه چند فرهنگی
  • تئاتر، مادر هنر – ادغام
  • اخبار / مستندات

طبع 02 سال 2017 (PDF-Download ca. 1 MB)

. پرداخت هزار یورو خساره از تامینات اساسی؟
چی طور دست به کار باید شد، فامیل آ میپرسد.
. بیمه مسئولیت شخصی
بیمه مسئولیت برای خسارات قیمتتر هم وارد اقدام میشود.
. بیکاری، رخصتی، غیرحاضری
آیا کسیکه از اداره کار پول دریافت میکند اجازه دارد سفر کند؟
. یک جای در کودکستان برای هر طفل
برای اطفال پناهنگان هم یک فهرست منتظرین وجود دارد
. موانع حقوقی کرایه
معیاد فسخ قرارداد چی معنی دارد؟

طبع اول سال 2017 (PDF-Download ca. 1 MB)

. بهتر است از طریق دریا مدیترانه به اروپا از اینکه بدون سرنوشت در نایجیریا
جوان از نایجیریا مهاجرت میکند.
. از دست دادن وقت داکتر ـ آیا من باید بپردازم؟
در بعضی ورق های اوقات ملاقات داکتر معلومات ارائه می شود که شخص باید جبران دستمزد از برای وقت از دست داده شده ملاقات داکتر پول بپردازد.
. تجیزات اولیه، تجهیزات دوم، تجهیرات سوم؟
شخص صرف یک بار برای لوازم خانه درخواست نموده میتواند.
. کدام شغل برای من مناسب است؟
اکثر جوانان نمیدانند، که به کدام شغل چنگ بزنند.

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: deDeutsch (German) arالعربية (Arabic) enEnglish (English) faفارسی